Marknadsanalys
& marknadsresearch

Marknadsanalys innebär en analys av en marknad. Syftet är att finna behov eller skapa ett behov för en verksamhet. En marknadsanalys brukar innehålla en beskrivning av nuläget, företagets marknader, kundrelationer och den interna verksamheten.

VIKTIGA INSIKTER MED MARKNADSANALYS

line

Följande punkter kan en marknadsanalys bidra med till er som företag.

  • Vilka är målgrupperna?
  • Målgruppernas beteenden
  • Konkurrenter och marknadsandelar
  • Prisbild
  • Marknadens mognad
  • Produktens, varumärkets eller tjänstens potential på marknaden 
  • Vilket budskap marknadskommunikationen bör innehålla
  • Marknadens attityd till produkten

SWOT Analys

Ett vanligt och effektivt sätt att göra en analys av ett företags marknadsläge är en så kallad SWOT-analys. Förkortningen står för strengths, weaknesses, opportunities och threats. På svenska styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Här kan man på ett tydligt sätt visualisera ett företags läge och position på marknaden och ta strategiska beslut utifrån detta. 

SWOT-analysen ger bra insikter i vilken position på marknaden ni har idag, vilken position ni vill nå och vilka positioner som konkurrenterna besitter och hur lätt eller svårt det skulle vara att ta en viss position. 

Comdeva-swot-analys
Marknadsanalys

MARKNADSANALYS MED COMDEVA

line

Vi på Comdeva har lång erfarenhet av marknadsföring, i synnerhet digital marknadsföring. Vill ni etablera er på en ny marknad, starta en ny e-handel eller bara öka er tillväxt så kan vi hjälpa er hela vägen från analys till logistik och leveranser till slutkunder. Med vår marknadsanalys ser vi till att ni får den kunskap och de insikter av marknaden som krävs för att lyckas och öka er digitala tillväxt. Vi analyserar alla nödvändiga aspekter av marknaden för att lägga en grund till er marknadsstrategi. Exempelvis om marknaden är mogen eller inte. En mogen marknad går snabbare att slå sig in på men det kan finnas mer konkurrens än på en icke mogen marknad. Där kan det krävas längre tid och mer resurser att marknadsföra sig men med låg konkurrens och stor utdelning längre fram. 

Prisbilden är också en viktig aspekt. Det kan till exempel innebära att prissättningen behöver vara lägre på den nya marknaden vilket ger mindre intäkter men samtidigt betydligt billigare att marknadsföra sig än på andra marknader.

Oavsett hur er verksamhet ser ut så kan vi hjälpa er att ta fram en Marknadsanalys och strategi. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

OLIKA TYPER AV ANALYS

line

Beroende på ert företags storlek, produkt och marknadsläge anpassas marknadsanalysen. På en etablerad marknad är behovet stort att differentiera sig från övriga aktörer. En differentierad marknadsanalys syftar till att hitta en position som inte är tagen. Differentiering innebär alltså att skilja sig från andra. Det är viktigt eftersom i dagens digitala klimat blir  marknaden lätt mättad av konsumtionen. I en djupare analys gör man marknadssegmentering. Konsumenterna efterfrågar mer om individuella produkter och tjänster, och är mer informerade än om utbudet av produkter och leverantörer. Det här gör att målgruppen man vill nå kan vara väldigt snäv och specifik. För att identifiera den aktuella marknaden, kan därför en segmentering vara nödvändig.

LÄR KÄNNA DINA KUNDER

line

En marknadsanalys är ett bra sätt att få en djupare förståelse för din målgrupp och dina kunder. Här analyserar vi vart dina kunder håller till, vilka forum de besöker, vilka intressen de har och varför de gillar era produkter. Ett sätt att få en bra bild av era kunder är att ta fram så kallade personas. Det här är en påhittad person och ett exempel på hur en specifik kund kan se ut. En Persona kan se ut enligt följande.

 

Namn: Berit

Ålder: 58

Bor: Förort till storstad

Civilstatus: Skild

Intressen: Konst, musik och heminredning

Besöker ofta: Stalands.se, konstforum på nätet och kaplans.se

VI LEVERERAR.

Digitalisering är en av de starkaste krafterna i modern historia som omkullkastar gamla affärsmodeller och sanningar om hur försäljning går till. Vi är ett team med hög kompetens och lång erfarenhet inom området digital tillväxt och verksamhetsutveckling. Vi hjälper dig se nya möjligheter, att innovera med fokus på att skapa tillväxt i digitala kanaler.

Nulägesanalys

Vi sammanfattar din digitala närvaro i en nulägesanalys.

Läs mer

Ecommerce manager

Vi skapar e-handel som är optimerad för att leverera och driva in intäkter till ditt företag.

Läs mer

Marknadsanalys

Detta är den centrala förberedelse för din digitala tillväxtresa. Vi analyserar och sammanfattar marknaden samt konkurrenterna, oavsett om det handlar om Sverige, Norden eller Europa.

Läs mer.

Digital Strategi

Vill du skapa tillväxt - Då är en tydlig strategi nödvändig

Läs mer

Digitala verktyg

Vi använder olika metoder och verktyg för att skapa en ökad tillväxt för ditt företag.

Läs mer

Digital marknadsföring

Vi stärker ditt företags varumärke och ökar din försäljning med hjälp av digital marknadsföring.

Läs mer

Webbutveckling

En snygg, användbar och tekniskt anpassad hemsida är en viktigt del i en lyckad digital strategi.

Läs mer

Digital Konsult

Öka din tillväxt med en digital konsult från Comdeva.

Läs mer